Đóng

Ban lãnh đạo

Hội đồng quản trị

Ông Lê Minh Tân

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ông Vương Anh Tuấn

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Bà Đào Thị Đầm

Thành viên Hội đồng Quản trị

Ông Lê Anh Luân

Thành viên Hội đồng Quản trị

Ông Lê Tuấn Nghĩa

Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc

BAN ĐIỀU HÀNH

Bà Nguyễn Thị Thúy

Phó Tổng Giám đốc

Ông Phạm Tiến Quỳnh

Phó Tổng Giám đốc

Hotline: 0220 389 1898