Đóng

Tài liệu

Ngày Tài liệu Tải về
29/04/2021 BCTC Tổng hợp Quý I năm 2021
29/04/2021 BCTC Hợp nhất Quý I năm 2021
02/04/2021 Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
04/03/2021 Lô gô mới 1369   Tải về
04/03/2021 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017   Tải về
04/03/2021 Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2017   Tải về
04/03/2021 Hồ sơ Đại hội đồng cổ đông năm 2017   Tải về
04/03/2021 Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2017   Tải về
04/03/2021 Bản kết luận kiểm tra sau thông quan   Tải về
04/03/2021 C69 – Thông báo gia hạn họp ĐHCĐ   Tải về
04/03/2021 Báo cáo tài chính quý I/2017   Tải về
04/03/2021 Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu C69   Tải về
04/03/2021 Điều lệ công ty Cổ Phần Xây dựng 1369   Tải về
04/03/2021 Bản Cáo Bạch 1369   Tải về
04/03/2021 BCTC Công ty cổ phần xây dựng 1369 năm 2016   Tải về
Hotline: 0220 389 1898